Какво означава думата...

Дума ли е врагове?

Какво означава думата врагове?

врагъ`т, врага`, +мн. врагове`, +м.
#1 Този, който се намира в състояние на вражда с мене; противник. Политически враг. Никога не мога да ти бъда враг.
#2 Военен противник, неприятел. Победиха врага.
#3 Принципен противник на нещо. Аз съм враг на всякакви разправии.
#4 Причинител на вреда. Цигарите са най-големият враг на хората.
+прил. [[вра`жески]], вра`жеска, вра`жеско, +мн. вра`жески във 2 знач.). Вражески набези.

AI тълкуване

ново